Personnummer

Sist oppdatert: 03.01.2012 // I henhold til passforskriften er det krav om at fødselsnummer skal innføres i pass. Utenriksstasjonen kan bare søke om personnummer for barn født i utlandet om det foreligger begrunnet behov.

For alle som er bosatt i Norge fastsettes det et fødselsnummer. Alle andre må ha et begrunnet behov for å få tildelt norsk fødselsnummer (Folkeregisterloven §4). Norsk fødselsnummer består av 11 siffer – fødselsdato 6 siffer og personnummer 5 siffer. Det er kun norsk utenriksstasjon som kan søke om personnummer for barn født i utlandet, jamfør endring i passforskriften § 9. For myndige personer er det personen selv, eller norsk utenriksstasjon, som kan søke om personnummer for pass.

Personnummer kan bare søke i bostedslandet eller det landet der barnet blir født.

Man må forvente 4-6 ukers behandlingstid dersom alle vedlegg er i orden.  Folkeregisteret kan også kontaktes direkte. Personnummer kan ikke gis på e-post eller over telefon, men vil fremgå av utstedt pass. Mer informasjon om personnummer finnes hos Skatteetaten.

 Det gjøres oppmerksom på at alle henvendelser vedrørende personnummer søkt via ambassaden, må rettes til konsulatavdelingen på ambassaden.

Barn 0 - 11 år
Søknad om personnummer søkes samtidig som man søker om pass til barnet. Les mer her

 

Barn mellom 12 og 18 år
Søknad om tildeling av personnummer innleveres personlig til ambassaden. Vennligst opplys i søknaden om dere er registrert som utsendte eller militære i norsk folkeregister. Det må oppgis en grunn for at man søker om personnummer. Søknaden dateres og signeres av begge foreldre (ved delt foreldreansvar).

Følgende dokumenter vedlegges søknad:                   

-           Original fødselsattest hvor begge foreldres navn fremkommer

-           Oversettelse av fødselsattest til engelsk eller norsk, påført apostille*.

            (TIPS!    Be eventuelt kommunen om å få internasjonal attest med apostille.)

-           Foreldrenes originale og gyldige pass

-           Foreldrenes originale og gyldige ID-kort, eller bostedsattest som er nylig datert og signert ( bosatte i utlandet)

-           Eventuelt foreldrenes vigselsattest (og muligens oversettelse av denne)**

* Skatteetaten ber om at attester utstedt på andre språk enn norsk eller engelsk, oversettes til norsk eller engelsk av statsautorisert oversetter. Oversettelsen må være påført apostille, eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement.

** Det er viktig at korrekt informasjon fremkommer i norsk folkeregister. Foreldre har selv plikt til å påse at eventuelt ekteskap er registrert i norsk folkeregister, samt adresseendring/ navneendring. Her kan man finne ut hvordan man får registrert ekteskap.

I noen tilfeller må farskapserklæring fylles ut og signeres av barnets foreldre, i påsyn av norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann. Primært gjelder dette dem som er registrert bosatt i Norge, og som er ugift. Det nødvendige skjema fås på ambassaden/ konsulatet.

I tilfeller der far er registrert utvandret fra Norge og ikke gift med barnets mor eller ekteskapet ikke er registrert i norsk folkeregister, må det søkes om en godkjenning av "farskap fastsatt i utlandet" hos NAV i Norge.  

Voksne
Norske borgere, over 18 år, kan selv søke om personnummer ved å kontakte Skatt nord direkte. Be spesielt om at fødested og fødeland registreres om du er født i utlandet - dette er nødvendig informasjon for søknad om pass. Man kan eventuelt også be om at informasjon om foreldre registreres (kopi av foreldres pass vedlegges søknad): 

Skatt nord Tromsø
Personnummer
Postboks 6310
9293 TROMSØ
Norvège

Følgende dokumenter vedlegges søknaden:

-           Bekreftet kopi av norsk pass

-           Dersom du har skiftet etternavn etter utflytting fra Norge må du vedlegge enten vigselsattest med apostille, eller annet bevis for navneendring.

-           Bostedsattest fra offentlig lokal myndighet, nylig datert og signert (bosatte i utlandet)

-           Original fødselsattest

* Skatteetaten ber om at attester utstedt på andre språk enn norsk eller engelsk, oversettes til norsk eller engelsk av statsautorisert oversetter. Oversettelsen må være påført apostille, eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement.

Vennligst vær klar over at søknadsprosessen for personnummer kan ta flere uker. Kontakt Skatteetaten for mer informasjon.


Bookmark and Share